สัมมนา ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุม สานักงาน กกพ.

ภาพกิจกรรม