สัมมนาเรื่อง “การตรวจสอบภายในสำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าประเภท ก และ ประเภท ข”

ในวันที่ 19 กันยายน 2557

ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม