×

Error

Error the gallery with an id of: 15 is not published

การจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 19 สำนักงาน กกพ.

⇒ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม