อบรมเสริมสร้างความเข้าใจรายละเอียดของรายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้ตรวจสอบภายในกองทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในวันที่ 21, 24 และ 28 เม.ย.66

 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงาน กกพ. ชั้น 19 

                                                                         >> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม