อบรมให้ความรู้การจัดทำ TOR งานจ้างผู้ตรวจสอบภายในกองทุน
ในวันที่ 9 ก.พ. 67

ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

 

 

>> ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม