×

Error

Error the gallery with an id of: 12 is not published

อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2559

ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม