จัดทำแผนการตรวจสอบ

และแนวทางการตรวจสอบ

 

สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือกระบวนการที่จะตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงแล้วนำผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบ

 

แจ้งการเข้าตรวจสอบ

 

ประสานงานกับหน่วยรับตรวจเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่เข้าดำเนินการพร้อมขอให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบ และนำส่งหนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบ

 

ประชุมเปิดการตรวจสอบ

 

ประชุมเปิดการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูล

 

ปฏิบัติงานตรวจสอบ

 

ดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำกระดาษทำการ

 

จัดทำร่างรายงานผลการ

ตรวจสอบ

 

สรุปประเด็นข้อตรวจพบ ยืนยันความถูกต้องของประเด็นดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบ

 

ประชุมปิดการตรวจสอบ

 

ประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจเพื่อเปิดโอกาสให้ซักถามและรับฟังความเห็น

 

จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

 

จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยอาจมีการปรับปรุงเนื้อหาตามความเห็นหรือข้อมูลจากการประชุมปิดตรวจ

 

รายงานผลการตรวจสอบ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 

รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบที่เป็นประโยชน์

 

รายงานผลการตรวจสอบ

ต่อ กกพ.

 

รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง