ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

  1. งานให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service)

         ปฏิบัติงานช่วยฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอ และเสนอแนะการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสำนักงาน กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยการกำหนดเป้าหมายหรือทิศทางการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและคณะกรรมการตรวจสอบ  วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมงานด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ของสำนักงาน กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สนับสนุนการจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประเภท ก และประเภท ข ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน รวมตลอดถึงการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

  1. งานให้คำปรึกษา (Consulting Service)

         ปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารของสำนักงาน กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้ารวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของสำนักงาน กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ทั้งนี้ การให้คำปรึกษา แนะนำ จะต้องไปทำให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเป็นกลางในกิจกรรมนั้นๆ

  1. งานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

         ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน

         ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในสำนักงาน กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เช่น การจัดทำประกาศหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในสำนักงาน กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เป็นต้น

         ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในไม่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

              กำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและการจัดวางหรือแก้ไขระบบการควบคุมของหน่วยรับตรวจ โดยหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

              จัดทำหรือให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน

              บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า นอกเหนือจากพนักงานและลูกจ้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน เว้นแต่พนักงานและลูกจ้างนั้นได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมตรวจสอบภายในหรือเป็นผู้ช่วยของผู้ตรวจสอบภายใน

 

          อ้างอิง : ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2555  ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2558 และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน