หมวดหมู่ : ระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน กกพ.
pdf.png ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กกพ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
Created: 2022-06-29
Size: 80.75 KB
pdf.png ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กกพ. พ.ศ. 2563
Created: 2022-06-29
Size: 124.23 KB
pdf.png กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ERC Audit Committee Charter)
Created: 2022-06-29
Size: 5.69 MB
pdf.png กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ERC Internal Audit Charter)
Created: 2022-06-29
Size: 6.3 MB
pdf.png ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่องการตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าประเภทกองทุนขนาดใหญ่ และประเภทกองทุนขนาดกลาง พ.ศ. 2564
Created: 2022-06-29
Size: 1.56 MB