หมวดหมู่ : กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
pdf.png พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Created: 2017-08-17
Size: 1.9 MB
pdf.png ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
Created: 2017-07-21
Size: 474.31 KB
pdf.png ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
Created: 2017-07-20
Size: 189.95 KB
pdf.png ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
Created: 2017-07-19
Size: 173.76 KB
pdf.png ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
Created: 2017-07-18
Size: 138.13 KB
pdf.png มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (กรมบัญชีกลาง)
Created: 2017-07-17
Size: 3.88 MB