ถาม-ตอบ : ด้านการเงิน - การบัญชี

ให้ออกใบเสร็จรับเงิน โดยระบุข้อความ เกี่ยวกับการรับคืนเงินยืมของสัญญาเงินยืมโดยระบุเลขที่สัญญายืม ผู้ยืม และวันที่ลงนามในสัญญายืมเงินให้ครบถ้วน

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศไม่ได้ระบุจำนวนสมุดทะเบียนคุมเช็คที่กองทุนฯ ต้องจัดทำ อย่างไรก็ตาม สามารถจัดทำทะเบียนคุมเช็คแยกเป็น 2 เล่มได้ เพื่อให้สอดคล้องกัน