ถาม-ตอบ : ด้านพัสดุ

ทำได้ กรณีที่ผู้เสนอราคารายที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญา จะนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญาต่อได้ ทั้งนี้ หากหลักประกันซองดังกล่าวเป็นเงินสด หรือ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ในวันทำสัญญาหน่วยงานต้องจัดให้มีการนำหลักฐานการคืนหลักประกันซองพร้อมทั้งจัดทำหลักฐานการวางหลักประกันสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกันกับวันทำสัญญา

1. ให้จัดเก็บหลักประกันสัญญาไว้ในแฟ้มหลักประกันสัญญาโดยเฉพาะ

2. เก็บแฟ้มหลักประกันดังกล่าวไว้ในตู้เก็บเอกสารที่มีการปิดล็อค

3.ให้จัดทำทะเบียนคุมสัญญา เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องต่อไป