อบรมเสริมสร้างความเข้าใจรายละเอียดของรายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้ตรวจสอบภายในกองทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 21, 24 และ 28 เม.ย. 66