อบรมให้ความรู้การจัดทำ TOR งานจ้างผู้ตรวจสอบภายในกองทุน ในวันที่ 9 ก.พ. 67