อบรม/สัมมนา ให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 9 - 10 ก.ค. 61