การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

โดย จันทนา สาขากร

      นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

      ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

ISBN 978-616-7211-21-3

จำนวน 448 หน้า

 

แนวทางการตรวจสอบภายใน

ผู้เขียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ISBN 974-93183-3-1

จำนวน 480 หน้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2559) ฉบับรวมเล่ม 1

จัดทำโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกอบด้วย กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี 29 ฉบับ  

สั่งซื้อ

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2559) ฉบับรวมเล่ม 2

จัดทำโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกอบด้วย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 30 ฉบับ และ แนวปฏิบัติทางการบัญชี  

สั่งซื้อ

 

หนังสือชุด กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ

จัดทำโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประกอบด้วย

เล่ม 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

เล่ม 2 กรอบการควบคุมภายในและภาคผนวก

เล่ม 3 ตัวอย่างเครื่องมือสำหรับการประเมิน ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

สั่งซื้อ

ความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Risk and controls 

ผู้แต่งร่วม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้

             Global Technology Audit Guide (GTAG)

             สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

จำนวนหน้า 88 หน้า

การควบคุมการบริหารการเปลี่ยนแปลงและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้แก้ไข

ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร

Change and Patch Management Controls Critical for Organizational Success 

ผู้แต่งร่วม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้

             Global Technology Audit Guide (GTAG)

             สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

จำนวนหน้า 80 หน้า