หมวดหมู่ : ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต
pdf.png แบบประเมินตนเองเบื้องต้นของฝ่ายปฏิบัติงาน (Control Self Assessment) กระบวนการ เรื่องร้องเรียนตามมาตรา 100 และ 103
Created: 2017-07-12
Size: 800.1 KB
pdf.png แบบประเมินตนเองเบื้องต้นของฝ่ายปฏิบัติงาน (Control Self Assessment) กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง
Created: 2017-07-12
Size: 1.38 MB
pdf.png แบบประเมินตนเองเบื้องต้นของฝ่ายปฏิบัติงาน (Control Self Assessment) กระบวนการ การจัดทำรายงานทางการเงิน
Created: 2017-07-12
Size: 615.61 KB
pdf.png แบบประเมินตนเองเบื้องต้นของฝ่ายปฏิบัติงาน (Control Self Assessment) กระบวนการ การปิดบัญชีสิ้นงวด
Created: 2017-07-12
Size: 680.18 KB
pdf.png แบบประเมินตนเองเบื้องต้นของฝ่ายปฏิบัติงาน (Control Self Assessment) กระบวนการ การเก็บรักษาเงิน
Created: 2017-07-12
Size: 656.79 KB
pdf.png แบบประเมินตนเองเบื้องต้นของฝ่ายปฏิบัติงาน (Control Self Assessment) กระบวนการ การเบิกจ่าย
Created: 2017-07-12
Size: 1 MB