หมวดหมู่ : เอกสารตัวอย่างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
Page 1 of 2
pdf.png แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
Created: 2022-06-29
Size: 601.54 KB
pdf.png ตัวอย่างหนังสือแจ้งเข้าการปฏิบัติงานตรวจสอบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
Created: 2022-06-29
Size: 467.6 KB
pdf.png แนวทางการวางแผนการตรวจสอบและทรัพยากรสำหรับปฏิบัติงาน
Created: 2022-06-29
Size: 411.93 KB
pdf.png แนวทางการตรวจสอบ - ด้านการเงิน
Created: 2022-06-29
Size: 498.92 KB
pdf.png รายละเอียดแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) - เรื่องการรับเงิน
Created: 2022-06-29
Size: 511.28 KB
pdf.png รายละเอียดแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) - เรื่องการจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย
Created: 2022-06-29
Size: 498.86 KB
pdf.png แนวทางการตรวจสอบ - ด้านการบัญชี
Created: 2022-06-29
Size: 451.26 KB
pdf.png รายละเอียดแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) - เรื่องการบันทึกบัญชี
Created: 2022-06-29
Size: 491.27 KB
pdf.png รายละเอียดแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) - เรื่องการปรับปรุงรายการบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินของกองทุน
Created: 2022-06-29
Size: 491.05 KB
pdf.png แนวทางการเลือกตัวอย่างสำหรับงานตรวจสอบภายในของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ
Created: 2022-06-29
Size: 601.54 KB